ความขัดแย้งจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กรณีศึกษา : นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย)

Authors

นายอภิชัย สิงห์ศรี, ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์

Published

การประชุมวิชาการระดับชาติ Smarts ครั้งที่ 7

Abstract

Industrial development in the country has led to the expansion of industrial estates to accommodate economic growth. However, industrial development projects may impact nearby communities, especially mega development projects that may lead to conflicts between community and project developers. The objectives of this study are to study the causes of the conflicts, and make recommendations on the solutions to resolve the conflicts for harmonious co-existence between communities and industrial development projects. The case study of Rayong Industrial Estate (Ban Khai) used a qualitative research methodology. Data were collected through in-depth interview with 40 stakeholders. The results show that the cause of the conflict is that many people have negative perceptions of impacts of surrounding industrial areas that they experienced in the past. Moreover, it is found that people do not trust the transparency of the procedure for obtaining permission to declare ‘industrial zones’ and proceed with constructions. This leads to public disapproval. People still lack awareness of project information because there is no “real” public participation. As conflicts are not resolved, project developers have to suspend their project operation. Regarding conflict resolutions, project developers and governmental agencies should increase public confidence through transparency in project approval as well as public participation from the early stages of the project. In addition, project developers will have to strictly follow environment-related laws and measures.

ความขัดแย้งจากดครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กรณีศึกษา : นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย). คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, การประชุมวิชาการระดับชาติ Smarts ครั้งที่ 7 (286-297).