การ์ตูนล้อการเมือง: สื่อสร้างความบันเทิงหรือความเกลียดชัง

Authors

ผศ.ดร.สาวิตรี คทวณิช, น.ส.ศริยา พัฒนแก้ว

Published

วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร

Abstract

The purposes of this independent study are: (1) to study the cartoonists’
objectivity and (2) to review hate speech which hidden in political cartoon contexts.
Buntuk Cartoon Dui Lai Sen Karn Mueng4 and Karn Mueng Lhae Pue Pi (both are names
of the book) are selected as samples of qualitative research. Contents and language usages: naming, situations, pronouns are analyzed to explain meanings which relate
ideas, attitudes and ideologies. These findings shed light on Thai journalistic practices. A
Positive or negative language, used for communication, displays a case of nepotism and
hate speech
The results prove that both cartoon books present personal or partisan opinions.
Cartoonists have their own distinct concepts of thinking which represent either good or
bad side. Political cartoonists admire and praise whom they take side. They compare an
antagonist as a criminal by comparing them with animals and things. The Political
cartoon’s aim is ironic and be understandable.
Informal language, rude words, outrageousness, and dehumanizing speech, are
frequently found. Nepotism and hate speech found affect potentially affect readers’
perception. The representation of politicians and political situations in this manner
reproduces certain biased attitude politicians, political sand Thai politics as a whole.

https://lcjournal.nida.ac.th/main/public/jn_pdf/journal_light_green2.pdf

(2017). การ์ตูนล้อการเมือง: สื่อสร้างความบันเทิงหรือความเกลียดชัง. วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร, 22(32), 103-124.