การใช้สื่อสังคมและการรับรู้สื่อสังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

Authors

รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 49 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตย์พัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

The research objectives are to study digital literacy, social media usage, objectives of
social media and social media literacy of people in Bangkok. Research data was collected by
using questionnaires asking 400 Bangkok people with convenience sampling. Data analyzed
by computer program and testing hypothesis by using t-test, one way ANOVA. The research
founded as follow: 1.There were statistically significant differences in digital media literacy
among people who differ in age, education, income, years of using computer, frequencies in
using computer and computer skills. 1. There were statistically significant differences in
social media usage among people who differ in age, education, income, and computer skills.
3.There were no statistically significant differences in objectives of using social media among
people who differ in age, education, income, years of using computer, frequencies in using
computer and computer skills. 4. There were statistically significant differences in social
media literacy among people who differ in computer skills. 5. There were statistically
significant differences in social media literacy among people who differ in digital literacy.
6. There were statistically significant differences in social media literacy among people who
differ in social media usages. 7. There were statistically significant differences in social media
literacy among people who differ in objectives of using social media.

การใช้สื่อสังคมและการรับรู้สื่อสังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปี 2558 (782-793).