การใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมในการอ่านเพื่อความเข้าใจ กรณีศึกษาผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่มีความสามารถแตกต่างกัน

Authors

ผศ.ดร.เตวิช เสวตไอยาราม

Published

วารสารอัษรศาสตร์ ศิลปากร

Abstract

This study aims to investigate whether Thai learners of Japanese at different proficiency levels draw on their background knowledge in similar or diverging ways through the lens of schema theory. Forty six learners were divided into four groups. They were asked to read a Japanese narration text (1,210 characters) and answer questions about its text structure and contents. Upon competing their reading, they were interviewed individually. The results show that advanced learners and upper-intermediate learners used background knowledge on textual structure to greater degree than intermediate learners and pre-intermediate learners. Advanced learners also applied top-down and bottom-up strategies together with background knowledge to help them answer questions regarding the textual structure. Moreover, advanced learners used top-down strategies to answer questions regarding the reading content more than learners in other proficiency levels.

(2020). การใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมในการอ่านเพื่อความเข้าใจ กรณีศึกษาผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่มีความสามารถแตกต่างกัน. วารสารอัษรศาสตร์ ศิลปากร, 2020(2), 253-278.