การเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชุมชน

Authors

รศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, น.ส.แพรดาว ฟูพาณิชย์พฤกษ์

Published

วารสารพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

Abstract

This paper analyzes the relationships between the principles of governance and
the Sufficiency Economy Philosophy and suggests guidelines for enhancing governance
toward sustainable development of local communities. The qualitative research method
is applied through documentary reviews, focused group discussion, and non-participating
observation on community environment, community development, and villagers’ way of
living with respect to the principles of governance and the Sufficiency Economy Philosophy.
Two chaw sa-ad villages, pilot models for promoting governance selected by the Office of the
National Anti-Corruption Commission, namely, Baan Thakhoinang of Sisaket Province and Baan
Khulamphan of Prachinburi Province were used for case study. The results indicate that the
four pillars of chaw sa-ad under the integrated approach of bovorn or village-temple-and-school
connected with the principles of governance and the Sufficiency Economy Philosophy’s salient
components of knowledge and integrity are key drivers toward sustainable development of local
communities.

(2561). การเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชุมชน. วารสารพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, 20(1), 57-76.