การเลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน SET 50

Authors

รศ.ดร.กนกพร นาคทับที

Published

งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2564

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการเลือกใช้ทางเลือกเพิ่มเติม ที่สภาวิชาชีพบัญชี ฯ ได้ออก
ประกาศไว้เป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การศึกษานี้ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ในกลุ่ม SET 50 ผลการศึกษาพบว่าเรื่องที่กิจการเลือกใช้ทางเลือกเพิ่มเติมอย่างกว้างขวางได้แก่
การไม่ถือว่าการลดค่าเช่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า การไมใช้ข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 มาใช้เป็น
ข้อบ่งชี้ในการพิจารณาการด้อยค่ของสินทรัพย์ การเลือกที่จะไม่นำข้อมูลที่คาดการณ์ไปในอนาคต
(Forward Looking Information) มาคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิต การวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
ที่ไม่ได้อยู่ในความต้องการของตลาด ส่วนเรื่องที่กิจการเลือกใช้ทางเลือกเพิ่มเติมไม่มากนักได้แก่ เรื่อง
การกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและเรื่องการประมาณการหนี้สิน ผลการวิจัยนี้เป็น
ประโยชน์กับสภาวิชาชีพบัญชี ฯ ในการระบุปัญหาที่กิจการผู้จัดทำรายงานทางการเงินต้องเผชิญ เพื่อ
หาแนวทางการช่วยเหลือหรือลดปัญหาในการจัดทำร้ายงานทางการเงินให้น้อยลง

การเลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยใน SET 50. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2564 (275-299).