การเพิ่มขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในประเทศไทย

Authors

รศ.ดร.วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา, นายณชนก บุญมานิช

Published

BU Academic Review

Abstract

The aim of this research is to find the capability of IT personnel that affects IT infrastructure capability, especially in the enterprise software and the mobile application software firms. Data were collected from project managers and IT infrastructure users of 96 participating firms by employing 2 types of questionnaire that contained the constructs borrowed from the study of Fink and Neumann (2007). Each construct was validated using Cronbach alpha coefficient. The stepwise regression analysis was used to analyze data. The findings indicated that IT infrastructure capability of mobile application software firms was affected by technical and business capability of information technology personnel. In case of enterprise software firms, IT infrastructure capability was influenced only by business capability of IT personnel. These findings suggested that human resource policies of these firms be modified. In addition, academic institutes may utilize the findings from this study to adapt graduate programs to serve the requirements of IT providers.

(2560). การเพิ่มขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในประเทศไทย. BU Academic Review, 16(1), 74-86.