การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย

Authors

ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์, ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ, นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์

Published

จุลนิติ

Abstract

สิทธิเลือกตั้งของพลเมือง ถือว่าเป็นสิทธิ
ในทางการเมืองที่เป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งโดยสภาพสิทธิเลือกตั้งของพลเมืองนั้นไม่ใช้สิทธิตามธรรมชาติ
แต่เป็นสิทธิที่รัฐมอบให้แก่พลเมืองของตน เพราะฉะนั้นสิทธิ
เลือกตั้งของพลเมืองจึงเป็นสิทธิในทางการเมืองที่จำกัดเฉพาะ
พลเมืองของแต่ละรัฐนั้น แต่อย่างไรก็ตามในประเทศแถบทวีปยุโรป
ได้มีแนวความคิดที่แตกต่างไปโดยได้มีการแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ
ด้วยกัน กล่าวคือ (๑) ถ้าเป็นสิทธิทางการเมืองในระดับประเทศก็จะ
มุ่งหมายเพื่อให้สิทธิเฉพาะบุคคลที่เป็นพลเมืองในสัญชาติของตน
เท่านั้น (๒). แต่ถ้าเป็นการเมืองในระดับท้องถิ่นก็จะให้สิทธิแก่
พลเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ของท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นสำคัญโดยไม่มีการ
นำเรื่องสัญชาติมาพิจารณา เนื่องจากมีแนวความคิดว่าการเมือง
ท้องถิ่นเป็นเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะพื้นที่เท่านั้น ดังนั้น
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติใดก็ตามที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ก็ย่อมจะ
มีสิทธิเลือกผู้ที่จะมาดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะในเขตพื้นที่
ของท้องถิ่นนั้นได้

(2554). การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย. จุลนิติ, 8(5), 1-35.