การเปิดรับนิตยสารแจกฟรีและอิทธิพลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

Authors

รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง, น.ส.วรรณกมล ทัพขันธ์

Published

รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ประจำปี 2560

Abstract

This research aims to study the exposure of free magazines and their effect on
people in Bangkok. Subjects are 400 freemagazine readers aged 15-60 in Bangkok
Quantitative research is conducted by self-administered survey questionnaires. Data is
analyzed by Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
The results show that regarding exposure behaviors, free magazines for general
readers which subjects read the most are free-magazines with social, daily-life, and
fashion content, target or specialized free magazines, ie sports, technology, medical
and health care, cars, films, tours, Dharma, and new business trends, and business free
magazines or free magazines issued by government, institutions, or associations for
organizational public relations and image building For usage purposes, subjects have
the highest level of using free magazines for information and knowledge, for
entertainment, and for personal and relational purposes respectively. As for the effect
of free magazines, subjects have the highest level in cognitive, affective, and behavioral
effect respectively. In terms of needs, subjects have the highest level of needs in free
magazines’ pattern and their content respectively.

การเปิดรับนิตยสารแจกฟรีและอิทธิพลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, การประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ประจำปี 2560 (409-416).