การเปรียบเทียบศักยภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างผู้ประกอบการผ้าไหมที่มีการรวมกลุ่มและไม่รวมกลุ่ม

Authors

รศ.ดร.วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์, รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, ดร.กนกกรรณ์ ลี้โรจนาประภา

Published

Journal of Community Development Research

Abstract

The purpose of this research aimed to study and compare supply chain and logistics performance between Thai silk community and individual entrepreneurs using Supply Chain Operations Reference Model (SCOR Model) in planning, sourcing, production and delivery processes. Questionnaire was employed to collect data from Thai silk community and individual enterprises in the North-eastern and North parts of Thailand with 220 respondents. Data were analyzed using t-test to compare the mean difference between two groups of Thai silk entrepreneurs. The results revealed that overall supply chain and logistics performance of Thai silk community was higher than individual entrepreneurs at 0.01 significant levels (p-value ≤ 0.01). Likewise, the findings also showed that supply chain and logistics performance in planning, sourcing and delivery processes of Thai silk community were higher than individual entrepreneurs at 0.01 significant levels (p-value ≤ 0.01). However, supply chain and logistics performance in production process of Thai silk community was not statistically greater than individual entrepreneurs.

(2560). การเปรียบเทียบศักยภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างผู้ประกอบการผ้าไหมที่มีการรวมกลุ่มและไม่รวมกลุ่ม. Journal of Community Development Research , 10(3), 81-92.