การเคลื่อนไหวทางสังคมและการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลของกลุ่มเยาวชนในภาคใต้

Authors

ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร, คุณปาณัสสรา วัฒนากร

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 52 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

The objectives of this study were to: (1) identified youth’s incentives toward the
decision to participate in “Children and Youth as Active Communicators Workshop”;
(2) examine the elements of digital storytelling in the viral clip video; and (3) explore
impacts that digital storytelling video production learning experience had on youth.
A qualitative approach was employed in this study. Focus group discussion and qualitative
content analysis were used as a tool to gather data from 30 youths who participated in
the workshop.
The results demonstrated that the majority of participants decided to apply for
this workshop based up on expressive incentives. Five viral video clips were tailored
based up on the elements of digital storytelling. At the end of the workshop, participants
report that they have reached crucial literacy milestones such as media literacy for 20th
Century and they also expressed their needs to continuously produce and publish more
viral clip video for social movement.

การเคลื่อนไหวทางสังคมและการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลของกลุ่มเยาวชนในภาคใต้. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 52 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (382-401).