การเกิื้อหนุนทางสังคมของผู้สูงอายุในรบริบทชุมชนเมือง : กรณีศัึกษาชุมชนที่มีพื้นฐานความสัมพันธ์ทางเครือญาติและชุมชนที่มีพื้นฐานความสัมพันธ์หลากหลาย

Authors

ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง, รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร

Published

วารสารพัฒนาสังคม

Abstract

This research aims to study social support for the elderly by families and communities in the urban areas a comparison between kinship communities and multiple social relationship communitiesby using the mixed methodology. Quantitative research, 288 respondents were elderly who live in two types of communities: kinship and multiple social relationship communities. Qualitative research is composed of 15 in-depth interviewcases and key informants focus group. In terms of social support, the findings indicated that the elderly in multiple social relationship community had a lower housing and environmental support than the elderly in kinship communities. In addition, the study found that there were differences in the level of the community development. The important factors were the community’s leader and the social participation among the community’s members. Therefore, in order to improve quality of life for the elderly, the supporter should enhance the role of community leader and create a new generation of community leaders for making a strong foundation for the elderlycommunities in the future.

(2560). การเกิื้อหนุนทางสังคมของผู้สูงอายุในรบริบทชุมชนเมือง : กรณีศัึกษาชุมชนที่มีพื้นฐานความสัมพันธ์ทางเครือญาติและชุมชนที่มีพื้นฐานความสัมพันธ์หลากหลาย. วารสารพัฒนาสังคม, 20(2), 1-20.