การอ่านจับใจความด้วยการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคนิค KWL ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยของไทย

Authors

ผศ.ดร.เตวิช เสวตไอยาราม

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563

Abstract

การสอนการอ่านที่ผ่านมาเป็นการเรียนการสอนที่เน้นการอธิบายคำศัพท์และไวยากรณ์โดยผู้สอน แต่
ไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการหาความรู้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ในศตวรรษ
ที่ 21 ที่ข้อมูลมีอยู่เป็นจำนวนมาก ผู้เรียนต้องรู้จักตั้งคำถามและคันหาคำตอบได้ด้วยตนเอง ความสามารถใน
การอ่านจับใจความให้ตรงตามวัตถุประสงค์จึงเป็นสิ่งที่ขดไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาว่าการ
ดการเรียนรู้ผ่านเทคนิค KWL ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่มีต่อการอ่า
ใจความให้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างไร โดยการวิเคราะห์แต่ละขั้นตอนของ K – – L อย่างละเอียด กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยรวม 6 คน บทอ่านที่ใช้เป็นบทความในหนังสือพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นเรื่อง
“การขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 10%” การสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน
ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดโดยมองว่าการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคนิค KW. ช่วยให้
ผู้เรียนอ่านได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของตนเองมากขึ้น และผู้เรียนในห้องมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นกว่าเดิม

การอ่านจับใจความด้วยการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคนิค KWL ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยของไทย. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563 , รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563 (697-749).