การออกแบบภุมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ท่าอากาศยานเลย จังหวัดเลย

Authors

น.ส.พิชญ์จิรา อุ่นใจ, ผศ.ดร.วรรักษ์ สุเฌอ, น.ส.พิมพ์อมร นิยมค้า, น.ส.ลัดดาพร กุลแก้ว

Published

วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Abstract

Loei Airport has a growth rate of passengers and encounters the difficulty of handling the larger volume of passengers adquately. the architecture of the terminal presents lack of local identity and cultural interpretion. The objectives of this research are to study cultural value of Loei province as well as to evaluate the value of cultural capital in ecometrics. It is proposed to design a cultural landscape for tourism in line with the capital resources. The research was conducted by employing site survey and in-depth interviews with staff and passengers at Loei Airport. The gathered information and analysis are leading to develop a guideline for designing Loei airport’s cultural and economic values which elevate local identity and enrich tourist impression, awareness and pride of local culture of Loei province.

(2560). การออกแบบภุมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ท่าอากาศยานเลย จังหวัดเลย . วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, 4(0), 0-0.