การออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุโดยใช้ Conjoint Analysis

Authors

นายสารัช ลัภยานันท์, ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส

Published

วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Abstract

Accidental insurance is the insurance that provides the protection for the insured. In case the accident occur to the insured, insurance company will responsible to the medical expenses of the insured. The insurance company will pay the compensation to the insured if he/she lost his/her organs, disability or death. Our company offers 3 additional services to our assured, details as following: 1.Service application: the insured can press at the application as soon as the accident is occurred and he/she needs help. 2.Emergency call service 3.Transportation service to the hospital. The data was gathering by questionnaire, ask the respondents to rank the choices by their interesting. After that the Conjoint Analysis was used to find the respondents’ interesting ranking. The results found that the respondents were interesting in all additional services. Motorcyclist respondents were special interesting in service application. The respondents between 18-26 years of age were special interesting in emergency call service. The respondents between 27-35 years of age were special interesting in transportation service to the hospital.

(2563). การออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุโดยใช้ Conjoint Analysis. วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 5(1), 17-31.