การส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองท้องถิ่น กรณีศึกษาการมีส่่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่่นของเทศบาลตำบลหลักห้า

Authors

รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, นายพรชัย สุขอยู่

Published

วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น

Abstract

The objectives of this study are to investigate the dynamic of public participation in developmental planning process of lakha subdistrict municipality.The researcher selected lakha subdistrict municipality as studied case. The study was carried out through collection of information by secondary data studies (document data) and in-depth interviews. The research finding are following; 1) There are five level of public participation in developmental planning process of lakha subdistrict municipality : Information acknowledgement data offering, meeting attendance, planning attendance, and operational auditing attendance 2) The factor that determine the aspects of public participation : Transformational leadership of community leader, Capacity of committee, spend time of committee, local people and severity of problem and frequency of need 3) The way to promote public participation : the way that amphasis on lakha subdistrict municipality, the advertising development process of lakha subdistrict municipality, promote community planning and community leader capacity building, the development of advertising of lakha subdistrict municipality, the promote local plan, the development process – meetings and teamwork, the capacity building committee and development process improvement of evaluating implementation of local development plan

(2020). การลงทุนโดยตรงมีผลกระทบต่อความเหลื่อมลํ้าทางรายได้ในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือไม่. Panyapiwat Journal, 12(1), 1-8.