การส่งเสริมนวัตกรรมการบริหารภาครัฐด้วยการบริหารราชการแบบเครือข่าย : แนวคิดและถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาประเทศไทย

Authors

อ.ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ, ดร.คุณันต์ บางภูมิ

Published

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับชาติ ประจาปี 2563

Abstract

Presently, the government has driven by exponential changes. Success or failure
hinges on faster decision making. Naturally, government needs to adapt by initiating
innovation in various pillars to ensure that the major transformations brings countless
opportunities to improve well-being. Disruption has become the new normal. The
government is required to change their role, particularly embracing citizen-centric approach
and creating public value co-creation. The literature suggests that governance networks (GNs)
are valuable mechanism in determining the success of public sector efficiency. However,
research has shown that many practical challenges can impede the development of
effective GNs. This study examines how GNs might be used to gain insights into the dynamics
of partnerships and enhance public policies and practices to improve well-being, from
health care to economics and the environment by comparative empirical analysis of the
Thai government agencies with systematically analyse qualitative data. This research shows that the key influential factors of GNs development are
opening all relevant stakeholders to be involved and accept the of diversity and pursuit of
equity and inclusivity. A coordinator needs to be appointed with leadership skills.
Stakeholders need to support each other to find shared goals for the common good,
transparency, and accountability. A shared action agenda is required for defining
stakeholders’ roles and responsibilities and norms of practices. The challenge for Thailand
is to adapt the pluralistic model to offer a sound GN framework.

การส่งเสริมนวัตกรรมการบริหารภาครัฐด้วยการบริหารราชการแบบเครือข่าย : แนวคิดและถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาประเทศไทย. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี ภายใต้หัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ (Innovation of Development Administration for Overcoming the National Crisis)” (131-163).