การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : ชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบ

Authors

รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์, น.ส.ธันย์ชนก ช่างเรือ

Published

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2561)

Abstract

The objectives of this research are to 1) study community natural resource management toward sustainable tourism, 2) analyze the communication processes to create community participation in natural resource management toward sustainable tourism, and 3) examine the consequence of communication to create participation in community natural resource management toward sustainable tourism: ThaPhru – Ao ThaLane Community, Krabi. This study, as qualitative research, has collected information via three methods, in-depth interview, focus group, and observation among 44 inspected samples in various groups of people, including community leaders, local villagers, and non-local people (tourists). The study result indicates that: 1. The natural resource management of this community towards sustainable tourism could be separated into two phases. 1) During natural resource crisis, there were four steps of executive management processes (1) educating people on issues related to natural resource problems in the community, (2) establishing a group for the natural resource management from the needs of the people, (3) enacting local ordinance of the local government to protect the community natural resource, (4) the establishment of a responsible agency. 2) During the abundance of the natural resource, the community used sustainable tourism concepts and ecotourism management styles to conserve the natural resources of the community along with generating income for the people in the community. 2. For the communication process to create community participation, the community attached importance to every element of communication. Namely, 1) “senders” are a community leader and community principals as the primary senders, 2) “messages” are related to the situation of the natural resource problems of the community, 3) “media / channel” emphasizes both formal meetings (Village / District Community Meetings) and informal meetings (Coffee Forums), 4) Recipients include people in the community—their skills, attitudes and the level of knowledge were especially taken into account. In this regard, the community participation was divided into three levels, (1) participation as recipient role was the provision of information to community leaders, (2) participation as messenger role included listening to the opinions of people and involving in people discussions, (3) participation as planners was collaborations and the empowerment of people. 3. The consequence of communication to create participation in community natural resource management toward sustainable tourism is divided into 2 views, (1) the view from the people within the community is that the people in the community were involved in solving community natural resource issues and sustainable tourism management, (2) the view from outside the community (tourists) is the community success in tourism communications—tourists have been aware of the community informative substance, continuously participated in ecotourism activities of the community, eventually achieved sustainable tourism covering three dimensions, 1) being conscious of tourism resource conservation, 2) participation in the community benefits, 3) being satisfied among tourists. In conclusion, the communication to create participation in the community natural resource management toward sustainable tourism: ThaPhru – Ao ThaLane Community, Krabi has been achieved through the use of management strategies and communication strategies consistent with issues and community context, consequently causing tourism sustainability ever.

(2561). การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : ชุมชนท่าพรุ- อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี. วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2561) , 4(1), 62-72.