การสื่อสารพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย

Authors

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ, นายวรรณธัช ประเสริฐ

Published

รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ประจำปี 2560

Abstract

This research aims to study communication on Buddhism from religious
foundations to generation Y Buddhists which use 3 objectives to study the religious
foundation characteristic of communication in Buddhism to Generation Y Buddhists,
strategy of communication in Buddhism and perception, participation of
communication in Buddhism to generation Y Buddhists by qualitative research
methodology with data collecting by documentary research, in-depth interview from
3 officers’ Buddhadasa Indapanno Archives and from 3 officers’ Sathira Dhammasathan.
For 2 focus groups, 7 for each group, together 14 Generation Y Buddhists in Buddhadasa
Indapanno Archives activities and 2 focus groups, 7 for each group, together 14
Generation Y Buddhists in Sathira Dhammasathan.
The research result was found that both of religious foundations are nonprofit
religious institutes and have several religious activities which the participants are able
to join in activities by habit. Both of religious institutes have well strategy and plan to
effectively apply the new media to communicate with the target, the generation Y
Buddhists. One of well strategies is getting person media with Dhamma knowledge to
communicate to the generation Y Buddhists which can make them effectively
participate and have interaction in religious activities.

การสื่อสารพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, การประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ประจำปี 2560 (59-69).