การสื่อสารท่องเที่ยววิถีใหม่ของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กด้วย Social Listening

Authors

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ, น.ส.บุญสิตา บุญช่วย

Published

รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564

Abstract

This purpose of this research was to study 1) Communication of New normal
tourism on Facebook 2) The receiver’s social engagement on Facebook and 3) Content
communication including photo, text, video and Travel motivation regarding blogger’s
new normal tourism communication on Facebook. The study is social media research
that was collected data using a Social listening tool and Content Analysis with Coding
sheet were analyzed data on Facebook 307 posts by collecting data from November
1, 2020 to January 31, 2021. The results indicate that social listening on Facebook that
the most mentioned travel is in January 2021. The top three most used to search
keywords are Travel which is the most mentioned of content 40%, the second is Trip
34% and Travel + Accommodation 6%. Also, the most searched word cloud is travel
and %23travel is the most searched hashtag. The blogger’s ranking of 10 pages is equally
divided into Mega-Influencers and Macro-Influencers. And social engagement that has
the most is liking, second is sharing and commenting. Content communication mostly
using text with photo 281 posts and video 26 posts. Concluding that content
communication by blogger use to engagement is in long texts with Emoticon
combination with four horizontal images. In addition, Push factor motivation the most
is emotional factor, second is physical factor and anomie factor. And pull factor
motivation the most is attractive factor, second is facilities factor and specificity factor.

https://grad.jc.tu.ac.th/readfile/pdf/research/UCLquz74iCgVr10x3zvSwHELkNzJxuby.pdf/Proceedings%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205_2564_compressed.pdf

การสื่อสารท่องเที่ยววิถีใหม่ของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กด้วย Social Listening. มธ, งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 (181-196).