การสำรวจรูปแบบการเชื่อมโยงของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม

Authors

อ.ดร.ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง, นายธนัท เอี่ยมปรีดี

Published

ประชุมวิชาการระดับชาติ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563

Abstract

The critical role of the boards is to provide resources needed by an organization.
Hence, resource-rich outsiders are preferred for the board composition. With the motive to
find a board member with rich resource who can provide critical resources in need, a board
member of one organization may affiliates with other boards to ensure needed resources.
This is known as board interlocking. This research explores the board interlocking phenomenon
among listed companies in the Stock Exchange of Thailand by applying Social Network
Analysis to investigate the complex interorganizational relationships created by the linkage
of board of directors. Drawing on resource dependence theory, this study analyzed the
board interlocking patterns as previous studies suggested. The results of analysis show two

patterns identified in the previous literature: interlocking with financial institutes and inter-
dependence. The results also show no significant impact of the network on firm financial

performance. The outcomes of this research offer the new insight to understand how the
complex relationships of how the list companies are related.

การสำรวจรูปแบบการเชื่อมโยงของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประชุมวิชาการระดับชาติ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563 (—).