การสำรวจมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว

Authors

ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช, รศ.ประยูร ดาศรี

Published

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการสำรวจมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติ ปางสีดาจังหวัดสระแก้วเพื่อนำผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีดังนี้1) เพื่อประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขต อุทยานแห่งชาติปางสีดา 2) เพื่อศึกษาศักยภาพองค์ประกอบสี่ด้านของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคือ ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศการจัดการด้านการใช้ประโยชน์ของพื้นที่การจัดการ ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึกด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 3) เพื่อให้ทราบมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่จะนำไปบูรณาการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นกลุ่มที่มาจากหลายอาชีพ หลายระดับการศึกษาและหลายสถานภาพ จำนวน 5 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, กรมการท่องเที่ยว, สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ผลจากการวิจัยพบวามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปาง สีดาโดยรวมอยูในระดับดี ศักยภาพองค์ประกอบทั้งสี่ด้านของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแต่ละด้านอยู่ ในระดับดี ผลจากการวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะ เพื่อเป็ นข้อมูลในการนำไปบูรณาการในการพัฒนาการ ท่อง เที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดาดังต่อไปนี้ 1) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา ต้องคำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพและความสามารถในการรองรับของ แหล่งท่อง เที่ยว 2) การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศควรให้ชุมชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 3) การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศควรคำนึงถึงความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 4) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้องคำนึงถึงการเป็นมรดกโลกของอุทยานแห่งชาติปางสีดาด้วย

(2561). การสำรวจมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติ. วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย, 13(1), 36-49.