การสังเคราะห์กรณีศึกษาการนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ แก้วิกฤตยางพาราภาคใต้ พ.ศ.2555-2559

Authors

รศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, น.ส.วิศรุตา ทองแกมแก้ว

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 51 แห่งการสถาปนา สถาบันบัณพิตพัฒนริหารศาสตร์

Abstract

This article has objective to survey and synthesis case study of any communities
leading new agriculture theory according to philosophy of sufficiency economy has applied
in community. Case study covering utilize community until fulfillment and community pay
attention to question of research. That is new agriculture theory is resolve hevea brasiliensis
crisis during 2012-2016 as well. Anyhow qualitative research has study documentary, collect
communities are applied new theory until fulfillment for 3 communities. Moreover, interview
community is conducting new theory for 1 community. Tool of research is interview and
data record and technical of qualitative analysis.
Result of study found that studied communities are accordance with method of
people and state and focus on sustainable development goals-SDGs; clause 12 is consumption
plan and sustainable production. It starting from production system of household for
consumption. Remainder from consume and production is distribution and self-dependent,
create income, strength and expansion from integrate and pass on knowledge of people
sector. Furthermore, public sector has participate and facilitate, give knowledge, suggestion
of any technique to farmer is sustainable development.

การสังเคราะห์กรณีศึกษาการนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ แก้วิกฤตยางพาราภาคใต้ พ.ศ.2555-2559. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, กำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติ ประจำปี 2560 เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ครบรอบ 51 ปี เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับกำรบริหำรพัฒนำ: ปรัชญำสู่กำรปฏิบัติ” (148-168).