การสร้างและใช้แผนที่คลัสเตอร์ในการกำหนดนโยบายสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

Authors

รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล

Published

งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2560

Abstract

คลัสเตอร์เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของระบบเศรษฐกิจที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล การก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจสามารถใช้ประโยชน์จากกิจกรรมและโครงการใน
การพัฒนาคลัสเตอร์ได้โดยอาศัยการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยที่จะมีผลต่อความแข็งแกร่งของคลัสเตอร์
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้ก าหนดนโยบายจะต้องมีเครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์และการประเมินระดับของ
การพัฒนาการของคลัสเตอร์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่แท้จริง แผนที่คลัสเตอร์เป็นเครื่องมือมาตรฐาน
และถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรป ผู้วิจัยจึงเสนอให้ประเทศไทยควรจะต้อง
พัฒนาแผนที่คลัสเตอร์ขึ้นมาตามรูปแบบสากลโดยภาครัฐควรจะต้องปรับปรุงรูปแบบและระบบการส ารวจ
ส ามโนประชากรทางธุรกิจเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนอย่างเป็นระบบในการท าแผนที่คลัสเตอร์

การสร้างและใช้แผนที่คลัสเตอร์ในการกำหนดนโยบายสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ. NIDA, งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2560 (294-301).