การสร้างและการหาคุณภาพของแบบทดสอบสถานการณ์ด้านการคิดเชิงกลยุทธ์

Authors

รศ.ดร.นันทา สู้รักษา

Published

การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในวันคล้ายสถาปนาครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

Although the situational judgement tests have been used for almost a century, but
the methodologies of the tests are still attracted attention from researchers. This paper
presents a framework and a guideline for construction of SJTs. As an initial procedure of
the research methodology, the work begins with literature reviewing on study of strategic
thinking, concepts and importance of SJTs, principle of the construction, and concepts of
SJTs for human resource development. This paper is suitable for one the beginner who
interests in construction of SJTs and main issues such as scoring system. Providing the
construction procedure, key ideas of the SJT development of strategic thinking for organizations
are addressed and derived from four elements, which are setting purposive achievement,
retaining standard of the organization, problem analysis, and practical applications. Suggestions
on practices and policies are also addressed in concluding remarks.

การสร้างและการหาคุณภาพของแบบทดสอบสถานการณ์ด้านการคิดเชิงกลยุทธ์. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, งานประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครอบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (1-18).