การสร้างประสบการณ์ผ่านการบริการสปาด้วยบรรยากาศที่ดึงดูดใจ

Authors

ผศ.ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล, น.ส.พิชชานันท์ ช่องรักษ์

Published

วารสารวิทยาการจัดการ

Abstract

This article describes the importance and essence of creating an experience through spa customer service. A compelling atmosphere is one of the marketing tools that inflence the attitudes and behavior of spa goers. This article divides into three parts: the fist describes the overall operation of the spa and business in Thailand, the second presents the concept and elements of atmospheric cues, as a marketing tool, which is a fundamental importance in creating a spa experience. The last part summarizes and provides the recommendation for creating experiences for spa patrons by creating the right atmosphere. An essence to running a spa business is to create a remarkable,memorable and valuable experience, so this makes customers feel satisfid. In the competitive environment of today’s spa business, creating value experiences is critical to success and a key driver for long – term business growth.

(2562). การสร้างประสบการณ์ผ่านการบริการสปาด้วยบรรยากาศที่ดึงดูดใจ. วารสารวิทยาการจัดการ, 2019(2), 245-266.