การศึกษา Monday Effect (ผลกระทบของวันทำการที่มีต่อผลตอบแทน) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Authors

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์

Published

วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า (NIDA BUSINESS JOURNAL)

Abstract

This study examines the Monday Effect phenomenon (the fact that the averaged return on
Monday is lower than those on the other days of a week) in SET index, SET50 index, sSET index and MAI
index of the Stock Exchange of Thailand (SET) during 1975-2019. The results show that, for SET index,
the Monday’s averaged return is negative, the lowest compared with the other days’ averaged returns,
and is about -0.126% per day or about 0.200% statistically significantly lower than the other days’
averaged returns. The results remain qualitatively unchanged, using either price returns or total returns
in the analysis. The Monday Effect can be found in every stock index, except the sSET index. Moreover,
the results do not find the higher risk (measured by standard deviation of returns) on Monday returns
than on the other days’ returns. Therefore, the results of this study reject the efficiency of Thai stock
market, and lead to the trading strategies that can generate abnormal returns. Finally, the empirical
evidence of Monday Effect in Thai stock market is consistent with those in other stock markets.

(2562). การศึกษา Monday Effect (ผลกระทบของวันทำการที่มีต่อผลตอบแทน) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า (NIDA BUSINESS JOURNAL), 15(25), 158-172.