การศึกษา การบริโภคอาหารริมทางในกรุงเทพมหานครและผลกระทบต่อทัศนคติของผู้บริโภค และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม.

Authors

ผศ.ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล, น.ส.สุพัตรา เตโชชลาลัย, น.ส.สิริพร เขตเจนการ

Published

วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์

Abstract

Street food as part of Gastronomic tourism has become more popular. At present, several countries
including Thailand have tried to improve street food management to meet the standards and respond to
the demands of tourists. This research aims to study the influence of food preferences on the intention to
consume street food in Bangkok comparing between Thai and foreign tourists. Results from Structural
Equation Modeling and latent variables with Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC) reveal that
consistent with the Theory of Planned Behavior, food preferences are found to have a significant impact on
street food consumption through tourist attitudes, the pivotal mediator. Subjective norms and perceptions
have considerable influences on the intention to consume street food, in particular, amongst foreign
tourists.

(2563). การศึกษา การบริโภคอาหารริมทางในกรุงเทพมหานครและผลกระทบต่อทัศนคติของผู้บริโภค และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม. วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, 2020(1), 21-42.