การศึกษาแรงจูงใจของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนกวดวิชา

Authors

ผศ.ดร.กษมา สุวรรณรักษ์, น.ส.ชวิศา พิศาลรัชรินทร์

Published

สุทธิปริทัศน์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนกวดวิชาและปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของผู้เรียน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง จากผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยของแรงจูงใจภายในและภายนอกอยู่ในระดับปานกลาง (gif.latex?bar{x&space;} = 2.51-3.50) โดยในส่วนของแรงจูงใจภายในพบว่า ‘ต้องการเก่งภาษาอังกฤษ’ ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (gif.latex?bar{x&space;} = 4.41) และ ‘สนใจในสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา’ ได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (gif.latex?bar{x&space;} = 2.82) ในส่วนของแรงจูงใจภายนอก ‘จะได้เปรียบผู้อื่นในการเลือกอาชีพ และมีรายได้มากขึ้นในอนาคต’ ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (gif.latex?bar{x&space;} = 4.18) และ ‘มีความคาดหวังว่าจะได้รับรางวัลตอบแทนจากผู้ปกครอง หากผลการเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น’ ได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (gif.latex?bar{x&space;} = 2.09) นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์พบว่ามีปัจจัย 6 ประการที่มีผลต่อแรงจูงใจของผู้เรียน ประกอบด้วย การประกอบอาชีพในอนาคต การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ บุคคลมีชื่อเสียงที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาพลักษณ์ของโรงเรียนกวดวิชา และความคาดหวังของผู้ปกครอง ผลการวิจัยในครั้งนี้นำมาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแรงจูงใจของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

(2563). การศึกษาแรงจูงใจของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนกวดวิชา. สุทธิปริทัศน์, 34(1), 90-102.