การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดอัตราค่าตอบแทนในตลาดค้าบริการทางเพศ

Authors

นายปฐมพงศ์ โอภาโส, ผศ.ดร.ทองใหญ่ อัยยะวรากูล

Published

วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

Abstract

The purpose of this study is to empirically examine factors that affect the wage rate and income of sex workers in Thailand. Using data from our survey of approximately 409 male and female sex workers in Thailand, results from our regression models reveal that female sex workers earn a higher wage per one sexual activity than do male workers, after several socio-economic covariates and physical attributes have been controlled for. Separate regression models for subsample of the respondents also show that the statistically significant determinants of the wage rate of female and male workers also differ. While the income from other sources, and types of sexual activities offered by the worker are statistically significant factors that affect the wage rate of female sex workers, the gender of the clients, types of sexual activities by the worker, and the body mass index arestatistically significant factors that affect the wage rate of male workers.

(2561). การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดอัตราค่าตอบแทนในตลาดค้าบริการทางเพศ. วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ, 9(18), 1-15.