การศึกษาเชิงสำรวจค่านิยม: กรณีศึกษาค่านิยมในสังคมไทยตามรอยพระบาทศาสตร์แห่งพระราชา

Authors

ศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย, ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล, รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

Published

วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า

Abstract

Following the King’s teachings, dominant values were examined among working adults in
Thailand. Male workers placed high importance on responsibility and creative values; compared to
female respondents. Regarding the educational level, less than undergraduate degree persons
exhibited a statistical significant mean perception for honesty, practicality, and civic responsibility;
higher than those with Bachelor and Master degrees. The finding also suggested that married adults
display valence-based appreciation on sufficiency economy and willingly adopt it as their lifestyle
model.

(2561). การศึกษาเชิงสำรวจค่านิยม: กรณีศึกษาค่านิยมในสังคมไทยตามรอยพระบาทศาสตร์แห่งพระราชา. วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า, 2561(พ.ย.2560), 5-17.