การศึกษาอิทธิพลของโครงสร้างองค์การแบบกระจายอำนาจและบรรยากาศทางจริยธรรมในการทำงาน ต่อความมุ่งมั่นในงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย: การศึกษาเบื้องต้นในกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตและความสามารถในการแข่งขันสูง

Authors

รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ

Published

ประมวลผลการประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2563

Abstract

งานวิจัยชิ้นนี้ต้องการศึกษาถึง อิทธิพลของโครงสร้างองค์การและบรรยากาศทางจริยธรรมใน
การทํางาน ต่อความมุ่งมั่นในงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระดับหัวหน้างาน) ในประเทศไทย โดยเน้นศึกษา
จากเทศบาลในกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีความสามารถในการแข่งขันสูง โดยการจัดลําดับของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจํานวน 38 จังหวัด
จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า โครงสร้างองค์การที่มีลักษณะกระจายอํานาจและบรรยากาศทางจริยธรรม
ในการทํางานที่มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือในการทํางานและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในทิศทางบวกกับความมุ่งมั่นในการทํางานของข้าราชการ และเมื่อได้นําตัวแปร
ควบคุมอื่นๆวิเคราะห์ในสมการเพิ่มเติม (ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างาน ค่าตอบแทนจาก
การทํางาน อายุ และระดับการศึกษา) ผลการศึกษาก็ยังยืนยันถึงความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ระหว่าง โครงสร้างองค์การแบบกระจายอํานาจ และบรรยากาศทางจริยธรรมในการทํางานแบบเน้น
การสร้างความร่วมมือในการทํางานและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อความมุ่งมั่นในงาน ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง (Robustness) ของความสัมพันธ์ดังกล่าว
จากข้อค้นพบดังกล่าว งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีข้อเสนอแนะในด้านการปฏิรูประบบราชการ เพื่อเป็น
แนวทางที่จะช่วยให้เกิดความมุ่งมั่นในการทํางานของข้าราชการเพิ่มมากขึ้น ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้
ยังสนับสนุนแนวความคิดในการปฏิรูประบบราชการตามกระบวนทัศน์ใหม่ของการบริหารราชการได้แก่
การกํากับดูแลกิจการสาธารณะแนวใหม่หรือ New Public Governance อีกด้วย

การศึกษาอิทธิพลของโครงสร้างองค์การแบบกระจายอำนาจและบรรยากาศทางจริยธรรมในการทำงาน ต่อความมุ่งมั่นในงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย: การศึกษาเบื้องต้นในกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตและความสามารถในการแข่งขันสูง. NIDA, การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2563 (21-50).