การศึกษาออกแบบโครงข่ายการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งกรณีศึกษา ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทย หนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการ

Authors

ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ, น.ส.อภิสรา เกตุพงษ์ชัย

Published

Proceedings Operations Research Network Conference 2018

Abstract

วัตถุประสงค์ ศึกษาและพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาตร์ สำหรับการวิเคราะห์โครงข่ายการขนส่งสินค้าต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ และพิจารณาความจุสำรองของโครงข่าย ออกแบบโครงข่ายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ทำการศึกษาโดยมุ่งเน้นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกของประเทศไทย จัดทำแนวทางในการเพิ่ม
สัดส่วนการขนส่งทางราง ศึกษาหาแนวทางการจัดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เหมาะสม
ในการเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางราง โดยใช้กรณีศึกษาการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบบริเวณระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

การศึกษาออกแบบโครงข่ายการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งกรณีศึกษา ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทย หนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการ. โรงแรม The Zign Resort พัทยา ชลบุรี, การประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 (177-184).