การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้พัฒนานิด้าเป็นเมืองพลังงานไฟฟ้าสุทธิเป็นศูนย์

Authors

ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ, ดร.สันต์ ศรีอรรฆ์ธำรง

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครบรอบ 51 ปี นิด้า

Abstract

ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้พลังงานสูงยิ่งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องมีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดล้อม เนื่องจากใช้พลังงานจากซากฟอสซิลจ านวนมาก
และได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ในขณะ
ที่โลกต้องการการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างพอเพียงจนเกิดความ
มั่นคงสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนจากคนรุ่นปัจจุบันไปสู่คนในรุ่นอนาคต (WCED., 1987: 24)
บางมหาวิทยาลัยจึงได้ท าการศึกษาวิจัย ออกแบบ และพัฒนาสถาปัตยกรรม ผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม
ตลอดจนระบบวิศวกรรมต่าง ๆ เพื่อลดการใช้พลังงานและส่งเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งส าหรับ
ภายในพื้นที่ของสถาบันเอง ตลอดจนส่งเสริมเกื้อกูลการพัฒนาชุมชนเมืองโดยรอบให้ยั่งยืนเช่นกัน
ตัวอย่างเช่นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ระบุในรายงานประจ าปี พ.ศ. 2558 ว่าจะเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวหรือ Green University (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558: 9) สอดคล้องกับ
Portney, K.E. (2013) ระบุว่าในเมืองต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น มหาวิทยาลัยควรจะมีบทบาท
ส าคัญอย่างสูงในการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงเป็นแหล่งสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเฉพาะ
ในเชิงวิชาการ แต่มีหน้าที่ร่วมขับเคลื่อนให้เมืองนั้น ๆ เป็นเมืองยั่งยืน (Sustainable Cities)

การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้พัฒนานิด้าเป็นเมืองพลังงานไฟฟ้าสุทธิเป็นศูนย์. นิด้า, การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560 (1341-1359).