การศึกษาพหุระดับเกี่ยวกับตัวแปรที่ส่งผลต่อนวัตกรรม: กรณีศึกษาของวิสาหกิจขอนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย

Authors

น.ส.วิชชุวรรณ สัตย์สมบูรณ์, รศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม

Published

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย

Abstract

This study focuses on the antecedent factors that lead to creativity and innovation in
small and medium-size enterprises in Thailand. The objectives of the research are 1) to explore
the antecedent factors that lead to creativity and innovation at different levels of analysis,
consisted of individual and group level), and 2) to propose the role of human resource as well as
guidance in achieving organizational competitiveness through innovation. This study is an
exploratory research using the qualitative method through individual interviews and focus group
interviews with 60 participants in 13 Thai small and medium-size enterprises that earned
innovation award innovative organization from Thailand National Innovation Agency. The
findings suggested the antecedent factors that foster innovation at the individual and group
level, such as personality, diversity, and group leader

(2560). การศึกษาพหุระดับเกี่ยวกับตัวแปรที่ส่งผลต่อนวัตกรรม: กรณีศึกษาของวิสาหกิจขอนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย , 30(1), 65-99.