การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ Facebook เปรียบเทียบปัจจุบันและย้อนหลัง 3 ปี

Authors

รศ.ดร.ดนยพฤทธ์ ไกรฤทธิ์

Published

งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2560

Abstract

ในช่วง 6 ปีหลังที่ผ่านมา ประเทศไทยมีจ านวนผู้ใช้ Internet ในลักษณะก้าวกระโดด โดยดูจาก สถิติ
ดังตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าจ านวนผู้ใช้ Internet ในประเทศไทย (โดยประมาณในปี พ.ศ. 2559) 29,078,158 คน
ซึ่งเท่ากับการเข้าถึง 42.7 % ของประชากรทั้งหมด 68,146,609 คน

การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ Facebook เปรียบเทียบปัจจุบันและย้อนหลัง 3 ปี. NIDA, งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2560 (252-263).