การศึกษาปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารริมทางของผู้บริโภคชาวไทย : กรณีศึกษา ร้านอาหารริมทาง ย่านถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร

Authors

ผศ.ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล, น.ส.พิชญา แสงธูป

Published

วารสารจุฬาลงกรณ์ปริทัศน์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยผลักดันจากตัวผู้บริโภคและปัจจัยดึงดูดจากอาหารและสภาพแวดล้อมในจุดหมายปลายทางที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารริมทางของผู้บริโภคชาวไทย โดยเน้นหาความสัมพันธ์ของปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาร้านอาหารริมทาง ณ ย่านถนนเยาวราช ซึ่งเป็นแนวทางให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้ให้บริการของร้านอาหารริมทางในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคชาวไทย เพื่อให้ย่านถนนเยาวราชเป็นจุดหมายปลายทางร้านอาหารริมทางที่มีชื่อเสียงและมีเอกลักษณ์ในด้านอาหารริมทางต่อไป โดยงานวิจัยนี้มีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคชาวไทยที่เคยบริโภคอาหารริมทางย่านถนนเยาวราช จำนวน 270 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เครื่องมือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First order confirmatory factor analysis) และองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second order confirmatory factor analysis) จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารริมทางของผู้บริโภคชาวไทย ณ ย่านถนนเยาวราช คือ ปัจจัยดึงดูดด้านความหลากหลายของอาหาร และ ปัจจัยผลักดันด้านความต้องการการหลีกหนีสิ่งจำเจในชีวิตประจำวัน โดยที่ปัจจัยผลักดันมีอิทธิพลค่อนข้างมากในการบริโภคอาหารริมทางของผู้บริโภคชาวไทย

(2561). การศึกษาปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารริมทางของผู้บริโภคชาวไทย : กรณีศึกษา ร้านอาหารริมทาง ย่านถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร. วารสารจุฬาลงกรณ์ปริทัศน์, 2018(156), 103-145.