การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่ากิจการของธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไม่รวมธุรกิจการเงิน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเส้นทาง

Authors

ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ

Published

Academy of Entrepreneurship Journal

Abstract

This study aims to examine and analyze effects of financial leverage, profitability,
firm size, and investment opportunity on dividend policy, and effect of all those variables on
firm value using path analysis. The observations were all non-financial companies that went
public and listed on the Stock Exchange of Thailand during 2010Q1 to 2021Q1. The research
also considers idiosyncratic nature of firms in different sectors in which analysis in nonfinancial companies is categorized into sectors: agro & food industry, consumer products,
industrials, property & construction, resources, services, and technology to examine
determinants of dividend policy and firm value. Research results suggest that financial
leverage has a negative influence on dividend policy of firms in certain industries but poses
no effect on firm value of companies listed on the Stock Exchange of Thailand. Profitability,
on the other hand, shows positive significance on both dividend policy and firm value of firms
in Thai stock market. Meanwhile, firm size, investment opportunity, and dividend policy have
a positive impact on non-financial companies in the Stock Exchange of Thailand only in
certain sectors.

(2565). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่ากิจการของธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไม่รวมธุรกิจการเงิน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเส้นทาง. Academy of Entrepreneurship Journal, 00(4), 1-6.