การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการของอุตสาหกรรมสายการบิน จากการวิเคราะห์ข้อความจากแหล่งข้อมูลออนไลน์

Authors

ผศ.ดร.พราวพรรณ ธารสิทธิ์พงษ์

Published

Lecture Notes in Business Information Processing

Abstract

This study explores key determinants of airline recommendations by integrating scores
reviews and text comments scraped from online sources. Numerical review scores were
used to characterize features on how passengers decide to recommend others. Text
analysis technique provides information of service attributes that differentiate positive
and negative comments. Using generated WordCloud, the results suggested that positive
recommenders are satisfied with human dimensions such as personality and friendly
services, while negative comments suggested frequent complaints on poor operational
dimensions such as on-time performance and seat comfort.

(2563). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการของอุตสาหกรรมสายการบิน จากการวิเคราะห์ข้อความจากแหล่งข้อมูลออนไลน์. Lecture Notes in Business Information Processing, 00(384), 125-135.