การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

Authors

น.ส.นพภัค จิตมั่นคงธรรม , รศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค

Published

วารสารบริหารการศึกษา มศว.

Abstract

This research article aims to study factors to the success of education quality assurance policy implementation: case study 9 national research universities: consist of Chulalongkorn University, Thammasat University, Kasetsart University, Mahidol University, Chiang Mai University, Khon Kaen University, Prince of Songkla University, Suranaree University of Technology and King Mongkut’s University of Technology Thonburi. The researcher used a qualitative research model based on data from in-depth interviews. The research showed that factors to affect the success of education quality assurance policy implementation: case study 9 national research universities were as follows: 1. consists of policy goals and objectives 2. Policy Resources 3. Inter-organization communication 4. Characteristics and structure of the agencies that implement the policy 5. the leadership of the executives 6. the agencies that implement the policies, and the personnel who implement the policy.

(2563). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ : กรณ๊ศึกษามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ. วารสารบริหารการศึกษา มศว., 17(32), 48-59.