การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจซื้อรถยนต์ในประเทศไทย

Authors

รศ.ดร.ดนยพฤทธ์ ไกรฤทธิ์

Published

งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2562

Abstract

This study aims to examine the effects of the Relativilty Rules, as proposed by Ariely
(2010) , in the Automobile industry in Thailand. By having the participants deciding to
purchase between the top model of the Japanese car and the Entry-level luxury European
car, the researcher found that the Relativity Rules do not work in the Automobile industry in
Thailand. The small difference in price of 220,000 Baht between the two could not push the
consumers into the European car market and therefore the relative pricing does not work in
the automobile industry in Thailand. The important reasons for the findings include the
lower maintenance cost, the lower price of the replacement equipment, the higher number
of service centers, and the larger dimension of the Japanese cars than their European
counterparts.

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจซื้อรถยนต์ในประเทศไทย . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2562 (957-965).