การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล

Authors

นายโกวิทย์ ประดิษฐ์ผล, ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส

Published

วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล
นักศึกษาของกองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในช่วงปีการศึกษา 2553
ถึง ปีการศึกษา 2555 มีจำนวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 8,368 คน ในจำนวนนี้ไม่ได้นับรวมนักศึกษา
ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือลาออกจากการเป็นนักศึกษา นักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษา
ที่ศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชาเอก มีการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูล
(Data Mining) เพื่อให้ได้ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาโทของสถาบัน ผลการศึกษาพบว่า ประเภทงานวิจัย เกรดเฉลี่ย

และหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในแต่
ภาคการศึกษามีความสำคัญอันดับต้น ๆ ที่ส่งผลทำให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์
การศึกษา โดยพบว่าเพศหญิงมีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์สูงกว่าเพศชาย มีเพียง
หลักสูตรเดียวที่เพศชายสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์สูงกว่าเพศหญิง ในส่วนตัวแปรที่เกี่ยวกับ
การทำงานทุกตัวมีอิทธิพลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และพบว่านักศึกษา
ที ่ทำงานอยู่ มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่สูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้ทำงานและนักศึกษา
ที่ทำงานส่วนตัว

(2559). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล. วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 6(3), 113-145.