การศึกษาปัจจัยด้านนโยบายเพื่อการสนับสนุนการมีบุตรที่มีผลต่อจำนวนบุตรที่สตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวางแผนว่าจะมี

Authors

ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง, นายศตายุ ภัทรกิจกุศล

Published

วารสารรัฐประศาสนศาสตร์

Abstract

This research article studies the relationships among fertility-supporting policy
factors which impact the number of children middle-income Generation-Y women in
Bangkok and metropolitan plan to have. The objective is to study how the following
policy factors influence the number of children that women plan to have: 1) childbearing
subsidies, 2) maternal leave rights, 3) number of days for maternal leave, 4) tax rebate rights,
5) child education assistant, 6) child healthcare assistant and diseases prevention, and
7) child subsidies. The study found that there are statistically significant among policy
factors 1, 3 and 7 and the dependent variables which is the number of children middleincome Generation-Y women in Bangkok and metropolitan plan to have. Based on the
research findings, it can be forecast that the sample will have on average 1.393 children.
For women who are satisfied with the childbearing subsidies policy, they will have 0.231
more children than other women. When the child subsidies increase to 7,000 baht and
26,000 baht per month, the sample would plan to have two or three children respectively.
In terms of the maternal leave rights, the researcher found that women would plan to have
two children if they are given 180 days of maternal leave. Policymakers should consider
changes to fertility-supporting policies so that they are in line with the needs of women if
the Government wishes to stimulate the country’s fertility rate to address the ageing
society problem.

(2563). การศึกษาปัจจัยด้านนโยบายเพื่อการสนับสนุนการมีบุตรที่มีผลต่อจำนวนบุตรที่สตรีเจนวายกลุ่มรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวางแผนว่าจะมี. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์, 18(2), 1-25.