การศึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพของคลังสินค้าแบบทันเวลาพอดีโดยใช้การจาลองสถานการณ์ กรณีศึกษาคลังสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์

Authors

ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ, น.ส.ชินานันท์ เผ่ากันสีห์ภัค

Published

การประชุมวิชาการการวิจัยดาเนินงานแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2562

Abstract

This research aims to develop a two-step approach to assess the truck receiving area of a Just-In-Time (JIT) warehouse and determine the optimal schedule to reduce the congestion within the study area. The first step uses the simulation tool (i.,e ARENA) to assess the congestion and bottlenecks based on the current situation. It suggests physical and operational improvements to eliminate the bottlenecks effectively. In the second step, we further determine the optimal schedules for those trucks to arrive at the warehouse in an effective sequence. The truck travel time uncertainty between various origins in Bangkok and vicinities are considered in our analysis. The results show that additional three receiving points in the warehouse can reduce average total time by about 59.0% and reduce the average waiting time by 85.6%. The schedules for the Just-In-Time trucks are adjusted and tested in the simulation. The proposed method shows significant congestion and overall travel time reduction in the warehouse. The benefit derived in this study can be translated to more than 10 million THB per year. The proposed methods can be applied to the interoperability between warehouse and transportation operations in practice.

การศึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพของคลังสินค้าแบบทันเวลาพอดีโดยใช้การจาลองสถานการณ์ กรณีศึกษาคลังสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์. วินทรี ซิตี้ รีสอร์ต, เชียงใหม่, ประเทศไทย, การประชุมวิชาการการวิจัยดาเนินงานแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2562 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ุ69-76).