การศึกษานโยบายและมาตรการเชิงกลยุทธ์ในการดูแลสวัสดิการ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุไทย

Authors

รศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, น.ส.สุชรินทร์ พีรยานันท์

Published

วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Abstract

This research aimed to study the policy and strategic measures of providing welfare for the aging society in Thailand in order to propose strategic measure to accommodate the aging society. Both field and documentary research were conducted. It was found that the stakeholders realized that Thailand was becoming an aging society and that the policy on welfare for the elderly was not suitable because it could not cope with social changes, especially economic change. Most considered that the public health policy was efficient and effective, whereas the policy on the living allowance on the cost of living was the least satisfactory. Moreover, Thailand still lacks the service systems for the elderly who had to stay at home, particularly primary services. With regard to the measures for preparation to accommodate the aging society, the researcher proposed the strategic measures of building knowledge and understanding about the aging society, creating a suitable environment, and setting standards so that the elderly would have security and safety in eight aspects: social, economic, environmental, technological, legal, educational, health care, and the service personnel

(2559). การศึกษานโยบายและมาตรการเชิงกลยุทธ์ในการดูแลสวัสดิการ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุไทย. วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 12(3), 19-37.