การศึกษานโยบายการจัดการสินค้าคงคลังแบบสองระดับ: กรณีศึกษา บริษัทค้าปลีกไวน์

Authors

รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล

Published

หนังสือการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ 2563

Abstract

We consider a two-echelon inventory system with one central warehouse and multiple retailers. We want to determine an appropriate inventory
policy in order to reduce shortages and suck cost. We apply the multi-echelon inventory theory with the periodic review system to find the
order-up-to levels. Specifically, we want to find the appropriate order-up-to level for the central warehouse and the order-up-to levels for all
15 retailers for 30 SKUs.

การศึกษานโยบายการจัดการสินค้าคงคลังแบบสองระดับ: กรณีศึกษา บริษัทค้าปลีกไวน์. . กรุงเทพ, การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ 2563 (58-65).