การศึกษาความเต็มใจจะจ่ายเพื่อการปรับปรุงการให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย

Authors

นายก้องภพ โนนสืบเผ่า, รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์

Published

Development Economic Review

Abstract

A Willingness to Pay for Service Improvement of Railway Authority of Thailand

This paper aims estimating a willingness to pay for cleanliness and safety improvement on the
second class passenger train in the State Railway Authority of Thailand. A contingent valuation
survey was carried out during the period December 2013 to April 2014. From 900 respondents
(600 Thais and 300 foreigners) on the second class passenger train, our results show that Thai
passengers are willing to pay an extra fare of 296.80 baht per person for the cleanliness
improvement on the second class passenger train. International passengers are willing to pay
an extra fare of 527.10 baht per person. Regarding to the safety improvement on the second
class passenger train, Thai passengers are willing to pay an additional fare of 241.02 baht per
person. International passengers are willing to pay an additional fare of 387.07 baht per person.

งานวิจัยนี้มีวัดถุประสงค์เพื่อประเมินมูลค่าความเต็มใจจะจ่ายของผู้โดยสารชาวไทยและซาวต่างชาติที่
โดยสารขบวนรถไฟชั้น 2 เพื่อการปรับปรุงความสะอาดและความปลอดภัยบนขบวนรถไฟ ด้วยวิธีสมมติ
เหตุการณ์ โดยใช้รูปแบบคำถามปลายปิดครั้งเดียว โดยจัดเก็บกลุ่มตัวอย่างจำนวน 900 ตัวอย่าง แบ่ง
เป็นผู้โดยสารชาวไทย 600 ตัวอย่าง และผู้โดยสารชาวต่างชาติจำนวน 300 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบ
ว่า ในด้านการปรับปรุงเรื่องความสะอาดบนขบวนรถไฟ ผู้โดยสารชาวไทยมีความเต็มใจจะจ่ายเพิ่มจาก
ค่าโดยสารที่ใช้ในการเดินทางในแต่ละครั้งเฉลี่ยเท่ากับ 296.80 บาทต่อคน สำหรับชาวต่างชาติมีความ
เต็มใจจะจ่ายเพิ่มจากค่าโดยสารที่ใช้ในการเดินทางในแต่ละครั้งเฉลี่ยเท่ากับ 527.10 บาทต่อคน ส่วน
ด้านการปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยบนขบวนรถไฟนั้น ผู้โดยสารชาวไทยมีความเต็มใจจะจ่ายเพิ่มจาก
ค่าโดยสารที่ใช้ในการเดินทางในแต่ละครั้งเฉลี่ยเท่ากับ 241.02 บาทต่อคน สำหรับชาวด่างชาติมีความ
เต็มใจจะจ่ายเพิ่มจากค่าโดยสารที่ใช้ในการเดินทางในแต่ละครั้งเฉลี่ยเท่ากับ 387.07 บาทต่อคน

(2559). การศึกษาความเต็มใจจะจ่ายเพื่อการปรับปรุงการให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย. Development Economic Review, 10(1), 84-111.