การศึกษาความเต็มใจจะจ่ายค่าบริการน้ำประปาเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำในจังหวัดจันทบุรี

Authors

นายอธิราช ทวีปฏิมากร, รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์

Published

Development Economic Review

Abstract

The objective of this paper is to determine economy value of water supply in Chanthaburi for water supply improvement. The study used the contingent valuation method (CVM) to assess the value placed on changes to surface water supply. The willingness to pay estimates of improving the surface water supply by conservation and restoration of upstream forests. The study found that the household’s mean willingness to pay water supply is an additional 104.61 baht per month or the additional average monthly water bill is about 27 percent. The factors that strongly affecting household’s willingness to pay is the monthly household income, the bid amount and the concern to shortage of water situation. The finding allow the policymakers in deciding how to manage the water resources efficiently.

(2561). การศึกษาความเต็มใจจะจ่ายค่าบริการน้ำประปาเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำในจังหวัดจันทบุรี. Development Economic Review, 12(1), 0-0.