การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรักและพลังขับเคลื่อนในงานภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง กับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมกรณีศึกษาผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันการเงิน

Authors

รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร, น.ส.วีรดา เวทิศกุล

Published

วารสาร BU Academic Review

Abstract

The purpose of this independent study is to study 1) the relationship between passion and innovative behavior, and 2) the relationship between transformational leadership and innovative behavior. The population used in the research was 294 human resources employees with 182 responses. The instrument used is a questionnaire about passion with reliability at 0.949, a questionnaire about transformational leadership with reliability at 0.961 and a questionnaire about innovative behavior with reliability at 0.965. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s Correlation Coefficient. The results showed that 1) passion is positively related to innovative behavior in a medium level, and 2) transformational leadership is positively related to innovative behavior in a low level.

(2562). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรักและพลังขับเคลื่อนในงานภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง กับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมกรณีศึกษาผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันการเงิน. วารสาร BU Academic Review , 18(2), 14-24.