การศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนระดับต้นที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นแตกต่างกัน

Authors

ผศ.ดร.เตวิช เสวตไอยาราม, น.ส.อมรรัตน์ มะโนบาล

Published

วารสารวิชาการของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งผระเทศไทย

Abstract

The objectives of this study are (1) to study the anxiety levels of beginning learners of Japanese and (2) to compare the anxiety levels of experienced and inexperienced learners. Data were gathered through administration of a questionnaire which consists of items related to Japanese learning factors. Mean and t-test was used to analyze these data. The results reveal that, the learners were anxious at high, resulted from classmate anxiety, grammar learning anxiety and fear of making mistakes in all four skills. Also, experienced and inexperienced learners were found to have different levels of classmate anxiety at the significant level of 0.05 in all four skills. Factors that contributed to this difference are classroom monitoring and assessment methods.

(2560). การศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนระดับต้นที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นแตกต่างกัน. วารสารวิชาการของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งผระเทศไทย, 2560(1), 33-50.